uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Nieuws

15e eeuwse kapelkerk

Akerbouw voert (na de bouwvakantie) restauratiewerkzaamheden uit aan de Kapelkerk aan de Laat in Alkmaar. De werkzaamheden betreffen onder andere het ophakken van een eindschieter van een kettinganker in de westgevel van de kerk. Voorafgaande aan deze werkzaamheden worden, schaal 1 op 1, mallen gemaakt van dit deel van de gevel, zodat het metselwerk weer terug gebracht kan worden in originele staat, nadat de eindschieter is ontroest en geconserveerd. Hieronder treft u een korte samenvatting van de historie van deze kerk (bron: Wikipedia):

De oudste delen van de Kapelkerk dateren uit de 15e eeuw. In 1536 werd het kleine gebouw aanzienlijk uitgebreid. De kerk kreeg toen de vorm van een Hollands-gotische kerk met een noordbeuk, een eenvoudig koor en tongewelven.

In 1707 werd er een nieuwe uitbreiding gerealiseerd: het gebouw kreeg een aanbouw in het noorden, richting het Verdronken Oord, in Hollands-classicistische stijl. Daarmee kreeg de Kapelkerk haar huidige afmetingen. In de kerk is het jaartal van deze uitbreiding nog in Romeinse cijfers terug te lezen: MDCCVII.

In 1760 woedde in dit deel van Alkmaar een stadsbrand die de Kapelkerk grotendeels verwoestte. Van het oorspronkelijke dak restte vrijwel niets meer. De kerk werd echter snel gerestaureerd, in 1762 werd de kerk opnieuw in gebruik genomen. Bij de restauratie bleef het gotische exterieur van het oudste deel van de kerk gehandhaafd. Wel kreeg het kerk een classicistisch torentje met koepel en werd het interieur aan de smaak van die tijd aangepast.

Bij verbouwingen in de 19e eeuw werden de gotische spitsboogvensters in het oudste deel van de kerk weggenomen en vervangen door rondboogvensters, wat naar het oordeel van de restaurateurs van die tijd beter bij het classicistische interieur en de noordelijke uitbouw paste. Bij restauraties in de jaren 50 van de 20e eeuw werd deze ingreep weer ongedaan gemaakt, zodat het gotische karakter van het oudste deel van de kerk zichtbaar zou blijven. De kerk werd recentelijk nog gerestaureerd tussen 2001 en 2005.

Het project wordt begeleid door R.A.B. Den Haag, www.rab-denhaag.nl